Chuẩn bị đánh giá sự hài lòng của người dân với các cơ quan hành chính

Triển khai đề án đo lường sự hài lòng của người dân

Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch triển khai đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.” Năm 2022, Bộ Nội vụ sẽ triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chuẩn bị cho việc đo lường sự hài lòng

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để phục vụ công tác khảo sát đo lường sự hài lòng tại địa phương.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, công chức liên quan ở địa phương cần thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn để đảm bảo tính khách quan và trung thực của kết quả khảo sát. Việc trả lời phiếu khảo sát của người dân cũng không được can thiệp, định hướng.

Xem thêm:  TP.HCM kiểm tra khu đất với hoạt động xe dù, bến cóc

Thông tin về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc đo lường sự hài lòng cần được cán bộ, công chức, viên chức và người dân ở địa phương nhận thức đầy đủ và chính xác. Đặc biệt, người dân cần tham gia trả lời phiếu khảo sát một cách đầy đủ, trung thực và khách quan.

Triển khai hoạt động đo lường sự hài lòng

Sở Nội vụ sẽ làm đầu mối trong quá trình triển khai các hoạt động đánh giá. Đồng thời, sẽ được bố trí nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong địa phương thực hiện các hoạt động này.

Tin Hành Lang

Nguồn: Tin Hành Lang