Cấm cán bộ thanh tra dùng dự thảo kết luận để đe dọa

Nghiêm cấm cán bộ thanh tra tiết lộ thông tin hoặc đe dọa bằng dự thảo kết luận

Các cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ bị nghiêm cấm tiết lộ thông tin về cuộc thanh tra hoặc sử dụng dự thảo kết luận thanh tra để đe dọa. Điều này được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra và trách nhiệm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, ban hành vào ngày 29/11.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra

Theo quy định, có tổng cộng 12 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra. Một số hành vi này bao gồm: đề xuất và quyết định cử người không đủ điều kiện tham gia đoàn thanh tra, tiết lộ thông tin liên quan đến nội dung hoặc kết quả làm việc của đoàn, hoặc ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền cho những người không có trách nhiệm được biết. Ngoài ra, cấm thanh tra vượt thẩm quyền hoặc bỏ lọt nội dung trong kế hoạch được phê duyệt.

Xem thêm:  Hợp tác quốc tế thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam

Quy định về kết luận thanh tra

Theo quy chế, Thanh tra Chính phủ nghiêm cấm việc tham mưu kết luận thanh tra sai sự thật hoặc không đầy đủ để bảo vệ đối tượng thanh tra. Đồng thời, không được bỏ qua việc xử lý hành vi vi phạm đến mức phải được xử lý hoặc không kiến nghị chuyển sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra. Đặc biệt, cũng nghiêm cấm sử dụng dự thảo kết luận để đe dọa đối tượng thanh tra.

Các hành vi khác bị nghiêm cấm

Ngoài các hành vi trên, còn có một số hành vi khác được nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra, bao gồm: biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý hành vi tham nhũng hoặc tiêu cực của trưởng đoàn hoặc thành viên đoàn thanh tra; tự ý tiếp xúc với người bị thanh tra khi chưa được giao nhiệm vụ; làm mất, tiêu hủy hoặc làm sai lệch hồ sơ, chứng cứ thu thập được; sử dụng trái quy định hoặc biển thủ tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc thanh tra; nhận tiền, quà, tài sản hoặc tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra…

Quy chế về đoàn thanh tra

Theo quy chế, Thủ trưởng đơn vị chủ trì có trách nhiệm đề xuất số lượng và cơ cấu của đoàn thanh tra, dự kiến trưởng đoàn và các thành viên. Đoàn thanh tra cần có từ 5 đến 15 người, trong đó bố trí 1-2 công chức hoặc viên chức. Nếu đoàn có từ 16 người trở lên, không quá 3 công chức được bố trí.

Xem thêm:  Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết 12 ngày

Người có ít nhất 12 tháng công tác sẽ được nghỉ chế độ. Tuy nhiên, nếu có hai cuộc thanh tra chậm quá ba tháng hoặc không tuân thủ chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, họ sẽ không được phân công làm trưởng đoàn. Khi làm việc với trường hợp bị thanh tra, cán bộ phải làm việc theo đoàn hoặc nhóm có ít nhất từ hai người trở lên. Nội dung làm việc phải được thể hiện đầy đủ, trung thực thông qua biên bản.

Sau mỗi nhiệm vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ được phân công sẽ chủ trì đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành hoặc không với trưởng đoàn thanh tra. Trưởng đoàn phối hợp để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ với phó đoàn và các thành viên.

Hậu quả đối với trưởng đoàn thanh tra chậm tiến độ

Trưởng đoàn thanh tra sẽ bị nhắc nhở và phê bình nếu một cuộc thanh tra chậm quá ba tháng. Nếu có hai cuộc thanh tra chậm quá ba tháng, họ sẽ không được phân công tham gia cuộc thanh tra mới trong ít nhất một năm. Ngoài ra, nếu từ ba cuộc thanh tra trở lên chậm quá ba tháng, trưởng đoàn sẽ bị xem xét về điều chuyển công tác.

Article Source: Tin Hành Lang