Bộ trưởng Nội vụ đề cao nâng cao hệ thống hấp dẫn và tuyển dụng nhân tài

Bộ trưởng Nội vụ đề cao nâng cao hệ thống hấp dẫn và tuyển dụng nhân tài

Chú trọng việc hoàn thiện cơ chế thu hút và sử dụng nhân tài

Văn phòng Bộ Nội vụ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải nỗ lực thúc đẩy công tác cải cách hành chính. Đồng thời, phải giải đáp và loại bỏ những khó khăn, trở ngại của địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Đáng chú ý, bà Trà đã yêu cầu Vụ Tổ chức – Biên chế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương. Mục tiêu là tăng cường sự hiệu quả trong việc chính phủ làm việc với các bộ, ngành và giữa các bộ ngành với nhau, giữa các bộ ngành và các địa phương.

Xem thêm:  Thực hư thông tin mở cửa phố cà phê đường tàu Hà Nội, du khách quốc tế đổ xô che

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan, phấn đấu trong tháng 11/2022 hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Mục tiêu là đảm bảo sự gọn nhẹ và hiệu quả của tổ chức, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/2022 của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cũng mong muốn tiếp tục quá trình tinh giản biên chế và sắp xếp lại tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí công việc, nhằm đạt mục tiêu giảm ít nhất 5% số lượng cán bộ, công chức và 10% số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2026.

Vụ Công chức – Viên chức nhanh chóng hoàn thiện cơ chế và chính sách để thu hút và tuyển dụng nhân tài cho hệ thống công vụ.

Vụ Cải cách hành chính cũng đang triển khai các nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo và điều hành để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Thanh tra Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm trong quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Xem thêm:  Cô gái Hà Nội lái xe tay ga xuyên Việt, trải nghiệm tuổi trẻ 'điên rồ vô giá'

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu Văn phòng Bộ nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ của Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025; chương trình cắt giảm và đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan, phấn đấu chậm nhất trong quý I/2023 hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ để tạo ra Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất của bộ. Đồng thời, cần thiết lập, nâng cấp và hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức và cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ.

Mục tiêu là cắt giảm tối thiểu 20% thông tin cần khai báo dựa trên việc tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Đồng thời, cần tiến hành đánh giá và công khai chất lượng dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành và địa phương…

Nguồn: Tin Hành Lang