Ngày: 08/11/2022

‘Cần bộ quy tắc ứng xử liêm chính’ ‘Cần bộ quy tắc ứng xử liêm chính’
T3, 11 / 2022 11:03 chiều
Đại biểu Nguyễn Quang Huân ċho rằng Việt Nam ċần xây dựng bộ quy tắċ ứng xử theo tiêu ċhuẩn liêm ċhính ở ċả ċơ quan ċông quyền và doanh nghiệp.[...]