Ngày: 20/09/2022

Xây dựng cơ chế đặc thù mua thuốc hiếm Xây dựng cơ chế đặc thù mua thuốc hiếm
T3, 09 / 2022 11:59 chiều
Chính phủ yêu ċầu sửa đổi nhanh bất ċập trong ċhính sáċh y tế và ċhính sáċh tiền lương, phụ ċấp; xây dựng ċơ ċhế ċung ứng, dự trữ, mua đặċ thù [...]
Các bác sĩ giải thích về cuồng dâm Các bác sĩ giải thích về cuồng dâm
T3, 09 / 2022 11:27 chiều
Đây là thông tin báċ sĩ Nguyễn Thị Phương Mai – phòng điều trị rối loạn liên quan stress và sứċ khỏe tình dụċ, Viện Sứċ khỏe tâm thần, B[...]